Kekeliruan Khalifah Yazid bin Muawiyyah 60 Hijriyah

Kekeliruan Yazid akibat kesalahan kekeliruan penghalalan warga Madinah atas fatwa Yazid bila 3 hari setelah nasehat kembali baiat kepada beliau tidak di indahkan. 63 Hijriyah peristiwa Al Hurroh

Terkait perang Al Hurroh banyak riwayat palsu dari Syiah ttg perang ini yg dikarang Syiah, atad kebencian mereka terhadap sunnah Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihiwasalaam. 

Yazid wafat tiba tiba diusia 38 tahun saat pengepungan dan perusakan atas kota Madinah dan Makkah. 

Bahkan pasukan Yazid melihat yg afdhol sbg pemimpin adalah Abdullah bin zubair usia 61 tahun di Makkah, sepeninggal Yazid radyhiallahu’anhu.

Hanya 2 kota tidak baiat Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair (Abu Bakar Al Assadiy) Damaskus dan Yordan seorang ahli ibadah dan ilmu.

Marwan Al Hakam mantan gubernur Madinah Muncul Ubaidullah bin Ziyad gubernur kuffah dan basrah yg menyuruh pengepungan Husein. Memanasi Marwan utk menjadi khalifah tandingan, 

64 H Marwan dibaiat pengikutnya sebagai khalifah tandingan (pemberontak). Terjadi pemberontakan dan peperangan saudara.

Hingga 65 H Marwan wafat bulan ramadhan. Mengangkat Abdul Malik bin Marwan sbg pemimpin yang sukses. Menguasai Makkah, Madinah, Mesir, Yaman

Advertisements

Sirah Sahabat Amr Bin Al Ash oleh Imam Adzahaby

Disebut orang cerdasnya Quraisy

Ciri fisik pendek dan gemar mewarnai jenggot

Dari kelompok Mujahirin

Pandai mengendarai kuda

Negosiator ulung (Arbytrator) contoh : membujuk raja habasyah utk memulangkan para sahabat ke mekkah (gagal).

Penyair Quraisy yang terkenal, penyair Arab yaitu syair secara spontan di dengarkan dan dihapal disampaikan ke orang lain.

Jeli dalam siasat perang

Syair terkenal Amr bin Al-Ash

“Aku tidak bosan pada pakaianku selama bisa kupakai

Aku tidak bosan kepada istri slama dia berbuat baik kepadaku

Aku tidak bosan slama tungganganku selama bisa membawa ku

Sesungguhnya sifat bosan termasuk akhlak yang tercela”.

Tarikh Sahabat Rasulullah Muawiyyah

Abu Sufyan nama asli Sakhr (batu).

Pepatah siapa yang tahu jauhnya perjalanan akan bersiap-siap “man arafa bu’da safarin ista’ada”.

Muawiyyah bukanlah siapa-siapa yg menjadi raja pertama dalam islam

Beliau juga pencatat wahyu 

Hindun bintu Utbah menjadi islam setelah Makkah takluk.

Yazid bin abi sufyan kakaknya juga.

Muawiyyah dikaruniai ketampanan dan wibawa. Jenggot berwarna kuning.

Meriwayatkan 163 hadist yang sampai ke kaum muslim sekarang.

Muawiyyah selamat dari wabah kusta Syam. 

Muawiyyah 4 istri 

  1. Maisun anak Yazid dll
  2. Qanuut anak
  3. Nailaah
  4. Fahitaah anak Abdurahmaan, Abdullah (cacat mental)

Anak wanita banyak : Romlah nikah dgn anak Utsman. 

Muawiyyah menuntut qishash pembunuh Utsman kepada Ali bila ingin di baiat sbg khalifah. 

Sufyan bn uyainah “muawiyyah ibarat pintu gerbang besar bangunan didobrak buka orang2 bisa masuk, namun bila dihina dicela maka pelakunya gampang menjelekan abu bakar, utsman dll”

Sehingga ulama melihat gimana perasangka muslim pada Muawiyyah.

Tarikh Muawiyyah Bin Abi Sofyan

Man yurridihillahi yu faqihu fiddin 

Ayah Sakhr bin Habb sakhrun = batu

Ibu Hindun Bintu Utbah

Abu Sufyan pemimpin Quraisy, Ummu Habibah adalah kakak (istri Rasulullah) beliau sbg ipar. Qatibul Wahyi penulis wahyu yg terkenal Muawiyyah dan Zaid Bin Tsabit.  Beliau raja muslim pertama (Mulkul Islam) penerapan kerajaan dalam Islam yazid sbg putra mahkota pewarisnya.

Kunyah Abu Abdirrahmaan Al Makky Al Qurasiy Al Umawwiy keluarganya disebut banni Ummayyah. 

Fisik putih, tampan, putih, jangkung, jenggot kuning

masuk Islam 6H sebelum bapak ibunya.

Ummu habibah mahar Nikahnya 400 dinar

Khadijah mahar nikahnya 400 dirham.

Menyembunyikan islam karna Abu sufyan dan Hindun musuh besar Rasulullah. Membuka saat penaklukan Makkah dan pindah ke Madinah. 

Memiliki kebiasaan meletakan pena di daun telinga saat menulis wahyu beliau merupakan murid Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Ummu Habibah bnt Abi Sufyan, Yazzid bin Abi Sufyan (penghafal qur’an) terbunuh dlam perang Musailamah Al Kadzab akibat ketertinggalan dalam Islam. Yazid diakui lebih hebat dalam Islam hingga menjumpai syahid.

Muawiyyah didoakan agar tidak kenyang selama didunia, 3 kali dipanggil Rasulullah tidak menurut dan sedang dalam keadaan makan.

Inilah keutamaan Muawiyyah karena beliau manusia yang paling kenyang di akhirat disebabkan manusia yang tidak pernah kenyang di dunia. (Pendapat sebagian Tabi’in)

Ali juga pernah didoakan untuk tidak merasakan panas dan dingin cuaca.

Muawiyyah pemimpin pasukan Syam berbatasan dengan Romawi. Namun terbatasi dengan laut u/ menyerang Romawi, Umar ra. belum pernah liat laut. Setelah digambarkan Muawiyyah laut terkesan suatu mahluk yang berbahaya. Namun di acc dimasa Ustman bin Affan sebagai armada laut pertama.

Khalid Bin Al Walid

Bin Al Mughrih…bin al kaab disebut Ibnu Hazm sbg pedang Allah yang terhunus. Atau Al-Faris prajurit berkuda dalam Islam. Singa dalam medan perang, sayyud al imam al amin al kabir (panglima perang) abu sulayman. 

Hijrah ke madinah di 8 Hijriyah bulan safar penaklukan makkah di bulan ramadhan 9. Perang mu’tah kontak pertama dengan Romawi, 3 panglima tewas digantikan Khalid atas inisiatif. Melanjutkan perang, dan ditakdirkannya pasukan menang dgn pengambil alihan Pasukan. Mukjizat ditampakan jalan perperangan para sahabat pada Rasulullah beliau tidak berada di medan. Kemudian di menangkannya Mekah  serta penghancuran berhala Uzza. 

Kemudian perang Hunain kaum muslimin hampir kalah 12.000 pasukan hampir kalah melawan suku pedalaman. 

Khalid bertekad mendermakan perisai dan baju baja. Tidak akan menjual baju besi dan perisai, dengan tujuan mati syahid. Melawan nabi palsu hingga ke Irak, kemudian ke Syam membantu melawan Romawi hingga Irak hanya takluk saat zaman Umar oleh Said bin Abi Waqqas. 

Beliau 60 tahun di Hims (sekarang Homs) meninggal diatas kasur. Tidak ada seinci daging khalid ingin merasakan mati syahid. Beliau lahir 39 sblum Hijriyah.

Tarikh Sahabat Abdullah Bn Amr Bn Al Ash Radyiallahu’anhuma

Syiar Alamin Nubala Jilid 2

Para sahabat Rasulullah bernama Abdullah ada ribuan sahabat. Hanya sekitar 200 an yg bernama Abdullah dan yang meriwayatkan hadis Rasulullah dan hanya 4 orang yang sebaya secara umur dengan Rasulullah.

Abdullah Bin umar 

Abdullah Bin abbas 

Abdullah Bin amr Bin al ash

Abdullah Bin zubair bin Awwam

Al Ababillah al arba’ah dalam musthahalah hadits

Beliau dikenal dengan hadis shahih singkat dan pokok fiqih. 

” wailul min alqobby minna naar” Celakalah tumit 2 masuk neraka. Terburu buru para sahabat ingin sholat dengan Rasulullah sehingga salah seorang meluputkan bagian tumit sebesar kuku terkena air wudhu.

Julukan beliau Al-Abbad orang yang gemar beribadah. Diakibatkan kecerdasan diatas rata-rata. Beliau saat msh kafir sebagai delegasi Quraisy utk mempengaruhi raja, menteri dan panglima. Mempengaruhi mereka agar memulangkan para sahabat yg hijrah ke habassyah (etopia). Namun gagal mempengaruhi raja Habassyah.

Abdullah bin Amr bin AlAsh ditegur Rasulullah akibat terlalu “RAJIN” beribadah kepada Allah

Abdullah menikah saat dia masih ber umur 11 tahun. Istrinya mengeluh malam gak tidur sibuk shalat. siang gak makan sibuk puasa dan ibadah sehingga sang istri tersinggung. Sehingga dicarikan istri baru oleh ayahnya.

Bapaknya jago bertaktik dan siasat perang, namun Abdullah cakap dalam hal ilmu agama langsung dari Rasulullah dan beliau suka langsung mempraktekan dan gemar ibadah bahkan hampir tiap hari puasa, tiap hari 24 jam khatam Quran dan sholat malam (Qiyamul Lail) setiap malam. Ditegur Rasulullah minimal khatam Quran minimal 3x sehari, serta puasa baiknya dengan selang seling (Puasa Nabi Daud), demikian sholat malamnya. Namun sejarah mencacat tetap teguh/bersikukuh melakukannya. Hingga menyesal dimasa tuanya terlalu rajin ibadah dan fisik beliau melemah.

Fisiknya memiliki perut yang besar. Juga beliau sekretaris pribadi Rasulullah baik saat marah atau bicara seperti biasa. Dulu dilarang ditulis kecuali Quran hingga lama kelamaan dicabut larangan tersebut. Disebut mushaf Asshadiqah sayangnya catatan ini hilang dimakan sejarah/waktu. Seandainya masih ada maka inilah catatan terbaik pedoman Islam. Diatas shahih Bukhari dll…bahkan beliau tidur bersama catatan beliau.
Beliau ikut ayahnya dalam penaklukan mesir. Awalnya islam hilang dari Afrika akibat wafatnya Rasulullah kemudian dikembalikan umar dengan bapak Abdullah beserta 3000 pasukan. Menyesal dengan memihak Muawiyyah perang Shiffin 1 & 2.

Pihak ijtihad yang benar adalah pihak Ali berdasar hadits dari Abul Ghodiyyah. Menurut berita yang diterima.

Total hanya 700 hadits Rasulullah dari beliau tersisa didalam Shahih bukhari hanya tersisa 8 yang masuk. Penyampai hadits beliau adalah cucunya Syu’aib.

Ummu Khalid Bintu Khalid Radyiallahuanhuma anak wanita yang dipakaikan sutra langsung oleh Rasulullah

ABU THUFAIL alias amir sahabat paling terakhir yang wafat saat perang memihak Ali bin Abi Thalib.

Ummu Khalid Radyiallahuanhuma adalah seorang sahabiyyah yg wafat paling akhir nama asli Amatullah (hamba allah perempuan). Ibunya bernama Umaimah yg tinggal di Habasyah dan kemudian hijrah ke Madinah termasuk Ashabul hijratain (pindah 2 x).

Hadits yang diriwayatkan :

  1. Belindung dari adzab kubur.
  2. Memakaikan baju dari sutra kpd Ummu Khalid.